Styret idrettsskola

 

 

Leder:
Anette Wadseth

Styremedlem:
Morten Andersen

Styremedlem:
Torunn Rogdaberg

Styremedlem:
Malene Lie Skei